Зворотній зв'язок

Етапи та специфіка програми розвитку саморегуляції поведінки підлітків у процесі занять бойовим мистецтвом (панкратіон)

Для розвитку саморегуляції поведінки необхідно використовувати такі форми роботи:

1) міні-лекції;

2) бесіди і дискусії;

3) колективно-групові завдання;

4) ситуаційні завдання та вправи під час занять;

5) рольові ігри;

6) мозковий штурм;

7) виконання домашніх завдань та ін.

    При організаційній роботі з формування саморегуляції поведінки були враховані: аналіз результатів навчально-тренувального процесу спортсменів кожної групи; вплив умов тренування та матеріальної бази занять; добровільна участь у програмі і конфіденційність відомостей про її учасників; характеристика індивідуальних особливостей кожного підлітка з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей та антропометричних даних.

   Основна увага має бути зосереджена на розвитку саморегуляції поведінки підлітків у процесі занять панкратіоном. Головною метою має стати створення програми з підвищення рівня саморегуляції, щоб сприяла розкриттю можливого потенціалу підлітків, удосконаленню їх спортивних умінь.

    Вихідні положення та побудова програми базувалась на таких принципах як: принцип свідомості й активності; принцип емоційності тренувальних занять; принцип об'єктивізації поведінки; принцип прогресивності і оптимальної складності завдань; принцип систематичності; принцип доступності й індивідуалізації; принцип усвідомлення проблем; принцип щирості, відкритості та довірливого спілкування; принцип реальності уявлень; принцип наочності.

    Програма тренінгу психологічного супроводу з дітьми підліткового віку, поаинна входити у структуру навчально-тренувального процесу з панкратіону. Зміст програми психологічного супроводу передбачає застосування різноманітних видів вправ на релаксацію, аутотренінги, ситуативні завдання, рольові ігри, спеціально організовані бесіди, інсценізації та естафети з елементами бойового мистецтва.

    Корегувальна робота психологічного супроводу має проводитись впродовж шести місяців. Увага акцентується на формуванні мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового компонентів саморегуляції поведінки підлітків, надаючи їм простору для самоусвідомлення, самооцінки та самоконтролю.

    В програмі поєднується індивідуальна та групова робота, яка має проводитися з підлітками і спрямована, в кінцевому рахунку, на підвищення особистісного розвитку, свободи вибору поведінки засобом бойового мистецтва, удосконалення і усвідомлення себе, самоактуалізацію, самовизначення та самоконтроль поведінки, всебічний гармонійний розвиток.

    Структура занять складається за принципом доступності і послідовності, кожен наступний крок має закріплювати набутий досвід, уміння і навички та створювати підґрунтя для подальшого їх опанування. Заняття завчасно планувались за розробленим сценарієм, а в ході якого застосовувались вправи, що відповідали змісту, меті та завданням корегувальної програми.

    Також, враховувались специфічні особливості підлітків, характер, тип темпераменту, емоційно-вольовий стан, добровільність участі в розвивально-корекційній програмі. Встановлені нами правила роботи під час психологічної корекції були також спрямовані на покращення взаємовідносин між підлітками та тренером. Створювалась можливість вільно висловлювати свої думки, встановлювати довірливі взаємовідносини, проявляти відвертість та взаємоповагу між підлітками.

    Основні етапи програми: діагностичний, теоретичний, практичний та заключний.

    На діагностичному етапі ми виявляємо особливості прояву саморегуляції поведінки підлітків у процесі оволодіня панкратіоном за всіма методиками констатуального експерименту.

    Сутність теоретичного етапу полягала у наданні повної теоретичної інформації кожній особистості, проведенні тестувань фізичної та технічної підготовки за спеціальною програмою з панкратіону. Безпосередньо теоретична підготовка мала інформаційно-пізнавальний характер з наступних питань: історія і особливості панкратіону як одного з різновидів бойових мистецтв, важливість психологічної підготовки щодо регуляції психічних станів, сили волі, саморегуляції поведінки, відомості про компоненти саморегуляції, моральне виховання та роль агресії в поведінці людини. Інформаційно-пізнавальна робота реалізувала завдання підвищення рівня когнітивного компоненту саморегуляції. Паралельно з підвищенням когнітивного компоненту через здобуті знання, здійснювалось стимулювання до навчально-тренувальної роботи, адаптація до тренувальної діяльності, що зумовлює результативність підлітків у процесі занять панкратіоном. На цьому етапі застосовувались методи спостереження, бесіди, дискусії, теоретичні та практичні семінари. Проводились батьківські збори, оскільки ми вважали необхідною і підтримку батьків у розвитку саморегуляції поведінки дітей на заняттях з даного виду бойового мистецтва.

    Акцент робився на регуляції поведінки, мотиваційному рівні, емоційній нестабільності та моральній нестійкості.

   На практичному етапі основна увага приділялась оптимальним шляхам підвищення рівня саморегуляції поведінки підлітків у навчально-тренувальному процесі з панкратіону. Тренінгові заняття були побудовані як суцільний механізм, складові якого поетапно покращують компоненти саморегуляції. Створено всі умови для підлітків, щоб заняття були доступними, а сприйняття й розуміння існуючих проблем стимулювали бажання змінювати свої погляди та поведінку в позитивну сторону. На цьому етапі проводилися навчання підлітків вправам саморегуляції, починаючи від дихальних вправ до навичок входження в аутогенний стан і виходу з нього, самоуправління функціональним навчанням та нервово – м’язовою релаксацією.

   Всі тренінгові заняття розпочинаються з організаційної процедури шикування в одну шеренгу і привітання: одночасно по команді тренера «еросо», учасники підносять праву руку зігнуту в лікті та стиснуту в кулак до голови. На першому занятті тренер ознайомлює учасників із завданнями програми, цілями, правилами поведінки і роботи під час психолого-педагогічного тренінгу, повідомляє про важливість та роль тренінгу як форми підготовки в системі навчально-тренувального процесу. Одним із елементів тренінгу було представлення себе учасниками на першому занятті, що включало коротку самохарактеристику для детальнішого знайомства один із одним. Презентація включала проголошення кращих рис характеру, вчинків, інтересів. Надалі проводилась інформаційна частина, яка визначала мету, важливість, актуальність саморегуляції поведінки, методи її розвитку та позитивний вплив на спортивну підготовку, виховання рівня культури кожного та в групи цілому. При постановці основних завдань робився акцент на необхідності усвідомлення своїх потреб, прагнень, цілей, вивченні оптимальних шляхів їх реалізації, пізнанні самого себе, формуванні моральної свідомості, взаєморозумінні з колективом групи, учасниками секції, школи, соціуму. Чітко розкривалися правила поведінки та техніки безпеки під час занять психологічного тренінгу.

   На заняттях підлітки постійно знаходились під спостереженням тренера. При емоційних, моральних переживаннях або проявах агресивності, тренер завжди намагався застосовувати психотерапевтичні бесіди, надавав поради та психологічну підтримку. При цьому важливо було враховувати уміння відчувати уважність та зосередженість підлітків впродовж всього заняття, своєчасно застосовувати хвилину відпочинку, фізкульт-паузу, вправи на релаксацію, або проводити рухливу гру для перспективи розвитку подальшої регуляції поведінки.

    У такому позитивному мікрокліматі підлітки почували себе весело та вільно, вчилися довіряти один одному.

    Впровадження психологічного тренінгу дало можливість спостерігати за позитивними змінами поведінки підлітків у процесі бойового мистецтва – панкратіон.

    Тренером було враховано думки підлітків стосовно змісту та мети психокорегувальної програми. Після кожного заняття з підлітками результати спостережень, бесід, обговорень, дискусій нами аналізувалися та фіксувалися в спеціальному щоденнику заміток, зауважень та пропозицій.

Програма психологічного супроводу на заняттях з панкратіону

Заняття 1. Тема: Загальна теоретична та історична основа бойових мистецтв.

Мета: Ознайомити підлітків з психологічною підготовкою, загальними особливостями різних видів бойових мистецтв, історією і специфікою панкратіону.

З метою розвитку когнітивного компоненту, теоретична частина складалась з наступних характеристик:

1. Бойові мистецтва та види спорту.

2. Історичні витоки бойового мистецтва панкратіон.

3. Специфіка панкратіону, як виду спорту та бойових мистецтв.>

4. Роль психологічної підготовки в структурі бойових мистецтв.

    Характеристика включала ознайомлення з особливостями бойових мистецтв і видів спорту, історичними витоками панкратіону, як виду бойового мистецтва та історією розвитку панкратіону в Україні, регіоні.

    Особливостями панкратіону, як виду спорту відзначені тренувальні етапи: технічна, тактична, фізична та після чого розглянули роль і важливість психологічної підготовки.

    На занятті використовувались наступні методи наочності: перегляд відео матеріалів з різних видів єдиноборств та їх характеристика, включаючи панкратіон.

   Домашнє завдання: аргументувати відмінності панкратіону від інших видів спорту та чого може досягти підліток, займаючись панкратіоном.

Заняття 2. Тема: Характеристика саморегуляції поведінки підлітків у процесі бойових мистецтв.

Мета. Розкрити сутність понять саморегуляції та її значення у процесі бойових мистецтв.

Теоретична структура заняття складається з наступних характеристик:

• Поняття саморегуляції та її компонентів.

• Розвиток мотиваційного компоненту у психологічній підготовці.

• Вольові зусилля в регуляції рухів.

• Моральна самосвідомість у підлітковому віці.

• Загальна характеристика емоційності, понять «агресія» та «агресивна поведінка».

   Передбачалось, що викладений теоретичний матеріал характеристик запланованого заняття підвищить когнітивний рівень, збільшить інформацію підлітків, що значно покращить розуміння важливості саморегуляції. Наприкінці заняття тренер відповідає на поставлені запитання учасників тренінгу та дає домашнє завдання, кожен підліток отримував індивідуальне завдання: осмислити та підготувати одну з характеристик саморегуляції поведінки та особливості її прояву у себе.

Заняття 3. Тема: Мотивація як запорука успішності особистості та прагнення до перемоги.

Мета: Сформувати розуміння мотивації до успіху в навчально-тренувальній діяльності та перехресної мотивації й поведінки в різних соціальних сферах.

    В основній частині тренінгового заняття увага приділялась формуванню у підлітків бажання регулювати свою поведінку в обраній діяльності, прагнути до успіху в спорті, бойових мистецтвах, тренувальному та навчальному процесі у школі. На даному тренінговому занятті нами була запропонована вправа «Успішна людина», яка базується на методиці «Незакінчені речення щодо усвідомлення поняття успішності та проекцій даного феномену щодо власної мотивації успіху».

   Вправа «Успішна людина». Підлітки сідають по колу, кожному дається можливість висловити свою думку продовженням речення. Дана вправа складається з характеристики різних видів діяльності та включає 2 компоненти: загальне розуміння успішності та мотивація до успіху.

1. Що таке успішність?

2. Успішна людина в спорті – це ….?

3. Успішна людина в школі – це……?

4. Успішна людина на роботі – це…..?

5. Успіх серед друзів – це….?

6. Успіх у родичів – це ….?

7. Перемоги на змаганнях - це....?

8. Бажання тренуватися – це....?

    При усному обговоренні підлітку необхідно було не тільки дати визначення, але й охарактеризувати різні шляхи самореалізації та досягнення успіху.

   По завершенню заняття, тренер підводить підсумок щодо розуміння успішності, а також виділяє підлітків, які найкраще давали визначення та характеристики означених феноменів.

   В якості домашнього завдання підліткам пропонувалось описати свої прагнення та назвати 10 умов, які приведуть спортсмена до успіху.

   Вправа «Смуга мотиваційних принципів». Учасники діляться на підгрупи з 5 чоловік, чотири шикуються в одну колону на відстані трьох метрів та готують провокаційні питання, не пов’язані зі спортом та бойовими мистецтвами.

   П’ятий учасник підходить до кожного по черзі та дає відповідь на провокаційне запитання: підемо в комп’ютерний зал, у двір, пограємо на гітарі, посидимо на лавці з дівчатами, пограємо в карти, йдемо в кіно, на вечірку. Відповідь необхідно мотивувати своїми незмінними принципами, бажанням досягти успіху в тренувальній та змагальній діяльності, дійти до поставленої мети. Відповівши на питання чотирьох учасників, підліток займає місце в кінці колони, аналогічно інший починає давати відповіді.

    По закінченні вправи кожна команда обговорює відповіді, а тренер робить підсумок та наголошує на тому, що перешкоди треба долати задля прагнення досягти успіху в бойових мистецтвах.

Заняття 4. Тема: Роль мотиваційного компоненту у процесі бойового мистецтва панкратіон.

Мета: Удосконалення навчально-тренувального процесу з панкратіону шляхом підвищення рівня спонукання.

    Для підвищення рівня мотиваційного компоненту саморегуляції поведінки учасникам психологічного тренінгу було запропоновано вправи «Мої цілі» та «До лавр чемпіона Світу».

    Вправа «Мої цілі». Підлітки сідають по колу, тренер роздає кожному листок (А-4) та кулькову ручку. Необхідно намалювати коло, поряд написати п’ять своїх цілей та прагнень, які пов’язані з бойовими мистецтвами. Потім розділити коло на п’ять частин і проставити в зростаючому порядку найважливіші цілі, наприклад: 1. Вміти контролювати себе в будь-яких ситуаціях. 2. Бути чемпіоном України. 3. Знати техніку панкратіону. 4. Бути психологічно підготовленим до будь-яких змагань. 5. Тактично та розумно діяти в тренувальній та змагальній діяльності. По закінченню учасники характеризують послідовність своїх цілей, мотивів і шляхи їх реалізації, роблять висновки, діляться враженнями, почуттями та набутим досвідом.

    Вправа «До лаври чемпіона Світу». Тренер пропонує учасникам тренінгу відео-перегляди змагань міжнародного рівня за участю спортсменів - чемпіонів Європи, Світу з детальним розглядом і обговоренням психологічного навантаження, рівня саморегуляції, самоконтролю, технічної, фізичної та тактичної підготовки. Кожному підлітку дається можливість уявити себе на змаганнях високого рівня, продумати, як він буде контролювати і регулювати свою поведінку та відповісти на ситуативне питання, наприклад: як налаштовуватись перед змаганнями, як потрібно себе вести перед виходом на майданчик, якими способами самонавіювання треба користуватись, як стримувати агресію, як протидіяти передстартовим реакціям, як регулювати свій емоційний стан після програшу.

    Після перегляду відео та відповідей кожного на ситуативні запитання, всі учасники тренінгу сідають по колу та кожен висловлює свою думку, що необхідно для перемоги та підвищення спортивних здобутків та мотиваційної складової успіху.

Заняття 5. Тема: Особливості мотиваційного компоненту саморегуляції поведінки підлітків у бойовому мистецтві.

Мета: Розвивати бажання й прагнення підлітків до занять панкратіоном.

Для підвищення рівня мотивації до занять спортом та навчання в школі підліткам була запропонована вправа „Можу бути кращим!”.

    Мотиваційний компонент даної вправи залежить від розвитку уяви підлітків та професійності тренера. Чим краще вміє тренер представити вправу і учасники яскравіше уявлятимуть успіх, позитивність, славу, авторитет, тим сильнішим буде зв'язок тренера з підлітками. При багаторазовому виконанні цієї вправи відзначається розвиток мотивації.

   На початковому етапі виконання вправи учасники аналізують поняття: дисципліна, відповідальність, енергійність, ентузіазм, працьовитість, і підходять до висновку, що саме такі риси зумовлюють здійснення поставлених цілей і бажань.

   На наступному етапі підліткам пропонувалось уявити наступні ситуації щодо себе:

1. Не зважаючи на травми, перешкоди, труднощі та складність обраної діяльності, наполегливі тренування приносять Вам задоволення, насолоду і приємні почуття, вміння, знання, навички. Уявіть, що Ви досягли своєї мети, стали Чемпіоном України, Європи, Світу, виконали звання кандидата в майстри спорту, майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу. Стали кращим спортсменом клубу, міста, області, року, отримали визнання серед всіх спортсменів.

2. Завдяки старанням у школі та вдома стали відмінником з усіх предметів, користуєтесь повагою серед викладачів та однокласників. Володіючи знаннями, можете вільно спілкуватися з дорослими та відстоювати свою думку.

3. Серед однолітків у школі, у дворі, на тренуванні відчуваєте визнання та повагу, завдячуючи саморегуляції поведінки, успіху в спорті і в навчанні, здібностям лідера та організатора.

    Після обміну враженнями щодо проведеної роботи, тренер пропонує порівняльну характеристику успішної та неуспішної людини, застосовуючи метод наочності (плакат двох намальованих дерев з трьома рівнями). Перше дерево – велике, багато коренів, широкий стовбур – знання, рівень начитаності людини. Багато товстих гілок, вкритих плодами праці, успіху в спорті та різних видах діяльності. Зверху вкрите гніздами, птахами та звірями – що означає повагу, визнання й довіру.

    Друге дерево представлене протилежністю з маленькими коріннями, вузьким стовбуром, безплідне і не успішне. Також, його характеристика може будуватись на прикладах негативної поведінки, шкідливих звичках та інших рисах.

    Отже, як домашнє завдання тренер пропонує учасникам намалювати дерево успіху своєї роботи й оцінити своє ставлення до спортивних занять, бажання навчатись і займатись спортом.

Заняття 6. Тема: Взаємозв’язок мотиваційного компоненту з навчально-тренувальним процесом.

Мета: Закріпити прагнення підлітків до занять панкратіоном, сприяти покращенню рівня саморегуляції підлітків.

    Для цього була використана вправа «Ви-чемпіон». Тренер створює уявну картину про приємні враження, відчуття і славу, коли стаєш чемпіоном України, Європи та Світу. Формуючи мрію у підлітків, тренер показує мапу України, Європи і Світу, крейдою малює –цифру «один» та вказує, що кожен з підлітків може бути чемпіоном. Також, розповідає про вражаючі мандрівки різними країнами Світу, наголошуючи на відмінності культури, чарівні місця, природу та архітектуру.

    Після розповіді, тренер розкриває підліткам мотиваційний механізм досягнення успіху: уява – мрія – мета – бажання – реалізація цілей. Тренер пропонує кожному проаналізувати, які зусилля прикладають підлітки для досягнення мети та звертає увагу, що для досягнення поставленої мети необхідно багато працювати, докладати зусилля і мати велике бажання. Також проводить порівняльну характеристику двох особистостей: у першого були задатки і ціль була близькою, але не вистачило наполегливості, сили волі, прагнення; другий, не маючи аналогічних задатків, зміг не лише поставити мету, але реалізував плани та задуми, досягнувши бажаного результату.

    По закінченню виступу тренера, кожен учасник тренінгу висвітлює свою мотивацію та стратегію підготовки до серйозних змагань і досягнень. Підлітків підводять до висновку, що перешкод на шляху до успіху чимало, проте їх можна долати за допомогою позитивних рис характеру, здібностей, наполегливості, працьовитості, бажання і саморегуляції.

Заняття 7. Тема: Емоції і поведінка та їх роль у спортивній діяльності.

Мета: Навчати підлітків регулювати свої емоції у різних сферах діяльності, вчинках, діях, поведінці. Для цього була використана вправа «Регулюй себе», яка є першим етапом розвитку емоційно-вольового компоненту саморегуляції в навчально-тренувальній діяльності з панкратіону.

    Вправа «Регулюй себе» виконувалась наступним чином. Група ділиться на 2 команди учасників по 10 осіб у кожній, які створюють загальне коло, обійнявшись, тримаючи руки на плечах.

    Процедура виконання вправи наступна: перша команда задає 10 запитань, друга – відповідає. Учасник першої команди задає питання негативного образу (лінивого, з шкідливими звичками) підлітка. Питання не мають повторюватись та містять наступний характер:

1. Пропускає тренування.

2. Прогулює школу.

3. Агресивно поводить себе з однокласниками.

4. Погано навчається.

5. Не старається на тренуваннях.

6. Вживає алкогольні напої та палить.

7. Користується брутальними висловами на вулиці з підлітками.

8. Тренується багато років – безрезультатно.

9. Не прислуховується до порад рідних та часто грубить старшим.

10. Не контролює свою поведінку.

   Після заданого питання, другій групі надається 30 секунд на роздуми і прийняття позитивних рішень та відповідей. Коли час закінчується, двоє підлітків по черзі висловлюють свою думку, стосовно корекції поведінки або саморегуляції в тій чи іншій запропонованій ситуації. Проаналізувавши всі запитання, на кінець заняття проводиться їх обговорення, аналіз та доповнення відповідей підлітків та почуттів, якими супроводжувалось виконання вправи.

    Вправа «Зроби свій вибір». Група учасників тренінгу розміщується в положенні сидячи у дві шеренги один навпроти іншого. Тренер роздає на заготовлених бланках кожному учаснику першої шеренги твердження і можливий варіант дії. Підлітки першої підгрупи по черзі читають твердження і варіант дії. Учасники другої підгрупи можуть не погоджуватись з варіантом подальшої дії та аргументувати свій вибір або бачення. Розроблені твердження містять наступний зміст:

1. Друзі запрошують Вас о 15.30 в кінотеатр на прем’єру молодіжного фільму.

1.1. О 17 годині – тренування, Ви не встигаєте, тому можна не йти.

2. Відпочиваючи з друзями в кафе після закінчення навчального року в школі, Ви помічаєте, що час іти на тренування, але спортивна форма вдома.

2.1. Ви можете запізнитись, тому краще не йти.

3. Тренер збирає всіх учасників секції в неділю о 7.30. на ранковий пробіг в парку.

3.1. Ви далеко живете від місця призначення і можете пропустити, оскільки важко зранку добиратись.

4. На вулиці розпочався сильний дощ, а через 30 хвилин починається тренування, Вам потрібно вже вирушати.

4.1. Ви дочекаєтесь поки закінчиться дощ: а) запізнитесь, б) не прийдете.

5. На вихідні дні запропонували всім класом виїхати на відпочинок на природу за місто, але тренер ще раніше говорив про навчально-тренувальний збір всієї команди для підвищення рівня психологічної підготовки:

5.1. Інколи потрібно відпочивати з класом, і Ви обираєте поїздку.

6. Приїжджає улюблений співак молоді в місто, де ви живете, та виступає з концертом. В цей же час співпадають місцеві змагання, де команда потребує Вашої підтримки та участі.

6.1. Ви вагаєтесь, але більше хочете піти на концерт.

7. Запрошені на День народження до близької людини на 18.00:

7.1. Знаючи, що о 17.00 у Вас тренування, можна тренеру не говорити.

8. Не виспавшись після ранкової рибалки, Ви валитесь з ніг і дуже втомлені, а тренер обіцяв напружене тренування.

8.1. Ви робите собі вихідний день від тренувань.

9. Ви не любите футбол і не вмієте грати, а тренер збирає всіх учнів для матчу з іншим спортивним клубом.

9.1. Можна не піти, все рівно не вмію грати.

10. Після напружених тренувань стомлений та болять м’язи, а попереду сьогодні змагальне тренування. Друзі кличуть на двір пограти в карти та поспілкуватись.

10.1. Ви не можете нормально виконувати навантаження, тому сьогодні вибираєте двір.

    На завершення проводиться підсумкове обговорення результатів з огляду на їх корисність як для самопізнання підлітками своїх можливостей, ефективності засвоєних ними засобів саморегуляції, відтак і загальної здатності до саморегуляції власної діяльності загалом.

Заняття 8. Тема: Практикум емоційного компоненту особистості на заняттях бойовим мистецтвом – панкратіон.

Мета: Навчати підлітків регулювати свої емоції під час занять бойовими мистецтвами та у різних сферах діяльності.

    Зміст даного заняття полягав у розкритті взаємозв’язку мотиваційних процесів з емоційною саморегуляцію на заняттях з бойових мистецтв. Засобом стали вправи «Дихальна регуляція», «Морський відпочинок» і «Регуляція емоцій».

    Сутність вправи «Дихальна регуляція» полягає в тому, що групі підлітків пропонується ходьба в легкому темпі по спортивному залу. Одночасно на регуляцію дихання виконується: повний вдих на вісім кроків, затримка дихання на 6-8 кроків. Потім виконується видих, знову на вісім кроків, а затримка дихання виконується на 4-6 кроків. Вправа виконується впродовж п’яти хвилин, в залежності від індивідуальних особливостей та фізичної підготовки учасників. Затримання дихання можна збільшувати до 15 кроків.

    Вправа «Морський відпочинок» допомагає зняти втому та отримати внутрішню стабільність і рівновагу. Всі учасники зручно сідають по колу і заплющують очі. Тренер тихим голосом пропонує уявити собі острів, який з усіх боків омивається морем. «На пляжі пісок і пальми, Ви відпочиваєте на гамаку і повільно гойдаєтесь. Під дією сонячних променів Ваше тіло теплішає, Ви відчуваєте себе повністю розслабленим, спокійним, задоволеним. Спостерігаючи за хвилями в морі, прислуховуєтесь, як вони розбиваються об берег і відчуваєте розслаблення всіх м’язів Вашого тіла».

   Після проведеної вправи на релаксацію, всі відкривають очі і діляться враженнями та емоційними відчуттями. Після цього можна переходити до вправи «Регуляція емоцій». Учасники тренінгової програми сідають по колу, тренер характеризує поняття емоційності, яка постійно присутня в нашому житті та описує різні ситуації в трьох соціальних середовищах: у школі; на тренувальних заняттях; при спілкуванні на вулиці.

    Також підліткам пропонуються короткі рольові ігри, які завчасно готувались на папері для кожного учасника, згідно поставленої ситуації (наприклад: старший учень не коректно поводить себе по відношенню до молодшого). В кінці ситуаційного завдання або спостереження за рольовою грою підлітки висловлюють особисту думку та манеру поведінки, характеризуючи тип емоцій, стиль спілкування. Разом необхідно визначити хід подолання напруженої ситуації та з’ясувати шляхи саморегуляції своїх емоцій.

    Після проведеної вправи тренер наголошує на важливості правильної поведінки та вміннях регулювати свої емоції в різних напружених ситуаціях.

    На домашнє завдання тренер пропонує згадати життєві ситуації з проявом емоційності та охарактеризувати їх на наступному занятті, визначивши правильність або негативність власної поведінки.

Заняття 9. Тема: Особливості емоційно-вольового компоненту саморегуляції на заняттях з панкратіону.

Мета: Провести фізичну естафету, проаналізувати рівень емоційності поведінки підлітків та визначити власну силу волі за допомогою спеціальних вправ.

    Вправа «Естафета з елементами панкратіону». Група підлітків розподіляється на дві команди по 10 чоловік, естафета проводиться в спеціалізованому спортивному залі з панкратіону. Учасникам пропонується комплексна естафета, яка включає біг, згинання й розгинання рук в упорі лежачи та піднімання в сід. Виконання даної естафети має змагальний характер між групами та включає наступну послідовність: 1) команди вишикувані в дві колони перед лінією старту; 2) за командою «Старт» двоє учасників одночасно розпочинають біг до кінця спортивного залу, в кінці торкаючись стінки; 3) виконується 10 разів згинання й розгинання рук в упорі лежачи; 4) в положенні лежачи на спині виконується 10 разів піднімання тулуба, руки при цьому в замку за головою; 5) біг назад до своєї команди та плеском долоні по долоні іншого учасника передати естафету.

    При виконанні даної естафети тренер уважно спостерігає за емоційністю підлітків, згуртованістю колективу, агресивною поведінкою, мотивацією успіху та саморегуляцією поведінки. Після проведеної естафети проводиться аналіз і обговорення з усіма учасниками, користуючись прикладами поведінки в загальному, без індивідуальної характеристики.

    Проаналізувавши проведену естафету та спостереження за поведінкою підлітків на завершення даного заняття ми пропонуємо вправу «Сила волі», для усвідомлення вольового компоненту саморегуляції їх поведінки.

    Для виконання вправи «Сила волі», учасники займають положення, сидячи на підлозі, та утримують перед собою положення прямих ніг під кутом 45 градусів протягом однієї хвилини.

    Тренер уважно спостерігає за можливостями учасників даної вправи та слідкує за вмінням проявляти вольові якості в складних і важких умовах. Тренеру зразу видно, хто швидко здається, а хто вміє проявляти силу волі. Наприкінці заняття підліткам надається можливість висловити свої думки і почуття, щодо змагальної ситуації та емоційності інших.

Заняття 10. Тема: Удосконалення емоційно-вольового компоненту на заняттях панкратіоном.

Мета: Проаналізувати роль волі, як компоненту саморегуляції, та практично удосконалити емоційно-вольовий компонент саморегуляції поведінки підлітків під час тренувань.

   Вправа «Провокація». Група респондентів розбивається на підгрупи з п’яти осіб. Перші двоє підлітків провокують на конфлікт, ображають, не виховано поводяться та агресивно налаштовані. Друга двійка учасників має ввічливо розмовляти, гарно спілкуватись, контролювати свою поведінку та регулювати свої емоції. Останній учасник п’ятірки виконує корегувальну роль експерта оцінки роботи другої двійки респондентів. Кожних 5 хвилин відбувається зміна ролей учасників вправи тренінгу.

    Після закінчення вправи «Провокація» всі учасники збираються у коло і обговорюють ситуації, в яких важко було стримувати свої емоції. Тренер звертає увагу підлітків на регуляцію емоційного стану та підводить підсумок вправи.

    Вправа «Король». Учасники діляться на групи по 4-5 підлітків приблизно за одними антропометричними даними. Тренер встановлює для кожної групи дві платформи та пояснює правила гри: поштовхами руками по руках і тулубу гравець має зіштовхнути іншого гравця в сторону. Програє той, хто зійшов з платформи і на його місце встає наступний гравець. Безпосередньо перемагає учасник, який найбільше втримається на платформі, пройде ціле коло гравців та здобуває титул «короля».

    З допомогою цієї вправи можемо з’ясувати фізичні можливості кожного та спостерігати за емоційним станом підлітків. Також, після проведеної вправи учасники діляться враженнями та визначають кращого «короля» з групи, який більше всіх протримався на платформі. Проаналізувавши емоційні сплески та суперечки між підлітками, тренер обов’язково має педагогічно охарактеризувати кожну ситуацію. Учасники по черзі висловлюють свою думку щодо проблем, пропонують варіанти саморегуляції правильної поведінки та прийняття рішень. Як показує досвід, це підвищує саморегуляцію емоційності, контролю агресивності та стабільності мотивації поведінки підлітків.

   Після проведеної вправи тренер обговорює з підлітками важливість емоційно-вольового компоненту саморегуляції та переводить заняття в бесіду та дискусію, користуючись прикладами в бойових мистецтвах для удосконалення саморегуляції поведінки підлітків.

    Надалі проводиться вправа «Сила волі» (див. заняття № 9), для регуляції вольових якостей і дається домашнє завдання: протягом тижня спостерігати за собою та іншими в різних сферах діяльності за проявами емоційності, агресивності та недостатністю вольових якостей. Пропонується аналізувати і регулювати свій емоційний стан, з тим, що на наступному занятті при обговоренні домашнього завдання переконувати інших учасників тренінгу щодо необхідності самоконтролю та регуляції своїх агресивних дій та емоційних вчинків.

Заняття 11. Тема: Регуляція емоційного компоненту та зниження агресивності у навчально-тренувальному і змагальному процесі.

Мета: Підвищити рівень саморегуляції емоційної сфери.

    Вправа «Вперед на Олімп». Учасники сідають по колу, закривають очі та відпочивають. Тренер пропонує підліткам уявити перед собою гарні краєвиди, серед яких прекрасна, висока гора Олімп. Повільно встаючи на коліна, при цьому виконуючи глибокий вдих, учасники уявляють підніжжя гори та їх сходження до вершини. Плавний перехід з колін в присід та піднімаючись на ноги, підлітки уявляють вершину гори Олімп, чудові краєвиди, паріння між хмарами у небі. Цю вправу потрібно виконувати декілька разів до виникнення чітких уявлень і позитивних емоцій.

    Вправа «Ні агресії». Учасники сідають у чотири колони по п’ять чоловік. Групі пропонується уявити великий спортивний зал, три майданчики для змагань, багато учасників та глядачів. Інструкція тренера: «Вас викликають на поєдинок. Тренер, родичі, друзі чекають Вашого виступу та вболівають за Вас. Спортсмен – суперник вище зростом, похмуре обличчя, бойовий настрій. Під час поєдинку увесь час атакує, не контролює себе, проявляє агресію та порушує правила змагань. У свою чергу, Ви регулюєте свою поведінку, контролюєте свої емоції, дієте згідно правил. Не відповідаєте агресивністю, а за рахунок володіння собою, тактичних дій і допущених помилок суперника вдало перемагаєте у цих змаганнях». Після проведення даної вправи, тренер цікавиться думками, почуттями та враженнями підлітків.

Заняття 12. Тема: Релаксація і аутогенне тренування регуляції емоційної сфери.

Мета: Розвивати регуляторні процеси емоційного компоненту за допомогою вправ на релаксацію і контроль емоцій.

    Вправа «Внутрішній контроль». Учасники діляться по парах, один говорить образливі слова, задирається, конфліктує, веде агресивну та емоційну манеру розмови. Інший діє стримано, контролює свій емоційний стан. Для регуляції емоцій на провокаційні образливі слова учасники уявляють квітуче поле, морський пляж, гарні краєвиди, водоспади та інші вражаючі місця природи. Під враженнями уяви природних явищ, на відповідь агресорам, учасники тренінгу ввічливо та виховано прагнуть перебити розмову зміною теми, погасити конфліктну ситуацію, наголошуючи на безглуздості сварки. Через сім хвилин оголошується відпочинок три хвилини, після чого учасники вправи змінюють ролі.

    При обговоренні даної вправи необхідно вислухати ситуації респондентів, в яких важко було стримувати свої емоції та провести колективне обговорення ймовірних варіантів рішення проблеми.

    Вправа "Спокій". Мета вправи - створення умов для початку занять аутотренінгом. Прийняти позу для аутотренінгу. Розслабити м'язи обличчя ("Маска релаксації"). Зосередити пасивну увагу на видиху, відчути, як з кожним видихом знімається напруга з м'язів тіла. Думкою повторювати на вдиху "Я", на видиху "Відпочиваю". Займатися треба рівно стільки, скільки можна займатися пасивно; якщо підліток починає відволікатися, необхідно припинити виконання вправи.

    Вправа "Бадьорість". Вправа для виходу з аутогенного стану. Інструкція тренера: Зупиніть виконувати вправу і сконцентруйте увагу на тому, що добре відпочили і незабаром вийдете з аутогенногостану. Потім:

а) повільно стисніть кулаки, відчуйте силу в руках, у всьому тілі, позу не змінюйте;

б) не розтискаючи кулаків, витягніть руки у бік колін;

в) дочекайтеся закінчення чергового видиху;

г) зробіть глибокий вдих, одночасно піднімаючи руки вгору, прогніть спину, зверніть обличчя догори;

д) зробіть паузу тривалістю близько 1-2 секунди, підготуйтеся до виконання останньої фази виходу;

е) одночасно: різко видихніть ротом, розтисніть кулаки і відкрийте очі. Після цього спокійно опустіть руки.

    Під час виходу з аутогенного стану необхідно максимально зосередитися на енергії, силі, що нагромадилися за час заняття, до кожної фази виходу переходьте тільки після того, як виконана попередня. Фази а-д виконуйте повільно, фазу е – максимально швидко та енергійно.

Заняття 13. Тема: Розвиток саморегуляції в підлітковому віці.

Мета: Формування моральних цінностей та підвищення рівня саморегуляції поведінки підлітків.

   На початку заняття тренер наводить приклади та визначення моральних цінностей, вказує на необхідність розвитку моралі у підлітковому віці і пропонує підліткам провести вправу «Моральні цінності» з використанням відповідних понять та суджень, позитивних і негативних моральних образів.

    Вправа «Моральні цінності». Учасники тренінгу сідають по колу і тренер розповідає про важливість моральних цінностей в сфері спілкування, поведінці, спортивній та навчальній діяльності. Дана вправа полягає в характеристиці моральних понять, обговоренні та визначенні відповідних суджень. Тренер називає позитивні і негативні моральні якості або поняття: людяність, благородство, співчуття, відповідальність, корисливість, совість, порядність, чесність, доброта, щедрість, ввічливість, мужність, щирість, чуйність, турботливість, сміливість, наполегливість, справедливість, товариськість, скромність, працелюбність, вихованість, культурність, зрадництво, заздрість, самолюбство, егоїзм, брехливість, сварливість, скупість, боягузтво, неслухняність, злість, жорстокість, хитрість, підлість, безвідповідальність, байдужість.

    Після назви поняття, тренер просить підлітків по черзі навести приклад з асоціаціями та характеристикою заданого морального поняття. Також дозволяється користуватися допомогою та доповненнями інших учасників. Кожна характеристика обговорюється і приймається рішення про позитивність чи негативність даного поняття. Негативні поняття обов’язково характеризуються вже іншим учасником тренінгу. Протягом виконання вправи всі підлітки мають висловити свою думку та навести приклади.

    По завершенні вправи тренер підводить підсумок, визначає кращих учасників за відповідями і доповненнями.

    Вправа «Правильна поведінка». Група ділиться на дві команди, учасники першої команди по черзі розповідають, які бувають випадки негативної та не адекватної поведінки під час розмови в колективі, соціумі, з дорослими, тренером або вчителями. Друга команда вказує на правильність спілкування, манеру поведінки, позитивні риси та ввічливість під час аналогічної розмови чи ситуації. Почуте обговорюється.

    Вправа «Саморегуляція поведінки». Кожному учаснику тренінгової програми дається завдання щодо саморегуляції моральної поведінки на 10 навчальних і тренувальних днів. Тренер наголошує увагу на серйозному ставленні до даної вправи та правдивості відповідей. Вправа містить програму саморегуляції моральної поведінки, яка складається з 10 характеристик, кожна з яких оцінюється від 1 до 5 балів.

    По закінченні вправи група робить висновки щодо розвитку у них морально-поведінкового компоненту саморегуляції поведінки та його вплив на підвищення рівня розвитку саморегуляції при заняттях панкратіоном.

    При аналізі результатів виконання письмової домашньої вправи «Саморегуляція поведінки», ми дізнаємось про недоліки кожного підлітка і методом індивідуальної бесіди звертаємо його увагу на шляхи підвищення рівня саморегуляції поведінки. Потім з усіма учасниками групи обговорюємо випадки і причини недотримання встановлених правил.